Fyret på Vejrø

Fyret på Vejrø blev etableret i 1846 og er beliggende på den 157 HA store ø i Smålandsfarvandet. Fyret havde oprindeligt et roterende spejlapparat som i 1909 i forbindelse med en forhøjelse af tårnet og ændring til vinkelfyr blev erstattet af et roterende linseapparat, som var forsynet med en glødenetsbrænder og jalousier til at frembringe fyrkarakteren.
I 1980 overgik fyret til automatiseret drift med overvågning fra Fornæs fyr.

Ansatte gennem tiden ved Vejrø fyr kan hentes som en søgbar PDF fil nedenfor.
Oversigten er udarbejdet af Bjarne Due Pedersen.

En fyrassistents arbejdsvilkår

Ud over fyrmestrene, som er opregnet ovenfor, var der på fyret også ansat medhjælpere og fyrpassere. Disse fyrfolk blev ofte forflyttet med kort varsel, hvilket ikke altid var lige populært.

Den 11. august 1909 fik fyrpasser Niels Carl Axel Thaarup på Bovbjerg Fyr således besked fra Fyrdirektøren i København om, at han skulle forflyttes til Vejrø Fyr.

”De beordres herved til tjeneste som Fyrpasser på Vejrø Fyr fra den 1. September dette Aar at regne. Deres Lønning og Lønningsafdrag forblive uforandrede.

De vil have afrejse fra Bonnet Station Onsdag Morgen den 1.ste September Kl. 6.05 med Omstigning i Slagelse til Maribo, hvortil De da ankommer Kl. 12.33 om Natten.
Derfra Kl. 6.34 pr. Jernbane til Bandholm og videre Kl. 7.10 pr. Dampskib til Fejø.
Herfra afgaar Postbaaden samme dag Kl. 11 Formiddag til Vejrø, hvor De vil kunne være ved Middagstid.

Deres indbo maa De afsende et Par Dage før, saa det kan være på Fejø om Torsdagen, naar De ankommer dertil eller før; antagelig har De ikke mere, end Postbaaden vil kunne overføre fra Fejø til Vejrø, naar De i Tide træffer Aftale med Baadpostføreren derom under Adresse: Baadpostføreren paa Vejrø pr. Fejø. Indboet maa altsaa afsendes under samme Adresse, saaledes at Postføreren kan modtage det, dersom det naar dertil inden De.

De vil kunne forvente en passende Flyttehjælp til Bestridelse af de med Flytningen forbundne Udgifter”.

Det var en rejse med mange skift mellem diverse tog og færger – og dertil et ophold på ikke mindre end 6 timer midt om natten på Maribo Station.
Den behandling ville næppe blive accepteret i dag!

Niels Thaarup, der i 1937 blev udnævnt til overfyrpasser, blev på Vejrø i mere end 30 år!

1 cc1d86401c Vejroe-fyr/Vejroe-fyr d75e85553a
Ansatte-ved-fyret-paa-Vejroe-1864-1980.pdf

Tegning-af-Veiroe-Fyranlaeg-1.pdf

Tegning-af-Veiroe-Fyranlaeg-2.pdf

3

Du kan læse lidt mere om Vejrø fyr her.