Harald Paludan

Harald Paludan var født i 1809 som søn af kommandør i flåden Jens Jacob Paludan.
Han havde i sine særdeles interessante ungdomserindringer beskrivet Københavns Bombardement i 1807 set fra søsiden som aktiv sømand.
Harald blev privat student i 1827 og teologisk kandidat i 1838 med karakteren haud illaudabilis (ikke urosværdig), hvilket indikerer ikke et stort teologisk niveau.
Hvad han bedrev fra sin eksamen til sin ansættelse som overlærer ved Søetatens Drengeskole i 1843 vides ikke. Han blev i 1850 uordineret kateket (hjælpepræst) ved Holmens Kirke.
Harald Paludan optræder ikke i præstefortegnelsen, hvilket kunne indikere en løsere tilknytning til kirken end sædvanlige kateketer. Måske en tilknytning med baggrund i faderens virke ved søværnet.

Harald Paludan får sit første embede i Hurup.

Det første egentlige præsteembede får han i 1854 som 45 årig som sognepræst ved Hurup Kirke i Thy, hvorved han indledte den gerning, der skulle udfylde resten af hans liv frem til 1883.
Opholdet i Hurup varede til 1861 (Beder) og tillige fra 1865 i Malling. Inden sin tiltræden i disse embeder var han i 1858 blevet gift med den 27 år yngre Johanne Cathrine Christensen, der var datter af nabosognets præst. Med Johanne fik han sønnerne Jens (1859) og Johan (1861), der begge emigrerede til Chile og blev købmænd/grosserer der. Endvidere fødtes datteren Johanne i 1868.

Harald Paludan får embede på Fejø i 1869

Tilværelsen i det jyske sluttede i sommeren 1869, hvor han tiltrådte som sognepræst på Fejø. Her fungerede til sin afsked 6. februar 1883 og også døde på øen i november samme år i en alder af 74 år.

Teologisk var han en stille person. Dyrkede den daglige teologi uden den store ildhu og uden på nogen måde at være fanatisk. Han tog i sin tid i Beder/Malling ikke del i den meget aktive kirkelige debat i området mod nye retninger, og han følte sig egentlig ikke hjemme i området. Måske var det derfor, han allerede efter 8 år søgte et roligere embede, hvor kravene til sognepræsten ud over dagligdagen var begrænset. I det hele taget virker det ikke til, at Harald Paludan havde de store personlige eller faglige ambitioner.

Men det gav så anledning til at hengive sig til andre sysler, blandt andet nedenstående korrespondance med Generalpostdirektoratet, hvor Harald Paludan ytrer sin utilfredshed med postvæsnet.

1 9c243bbefa Pastor-Paludan-og-posten c4f9a03a95
1870-Pastor-Paludan-modtager-brev-fra-Generalpostdirektoratet.pdf

1873-Om-postforhold-og-brevkasseaabninger.pdf

1874-Om-stempling-af-frimaerker.pdf

3

Tekst og filer er udarbejdet af Arne Fredens, Odense.