Fællesarealer

På Fejø er der flere kendte fællesarealer, som har tjent og tjener forskellige formål.

Avernakkevej 10, matr.nr. 90 Vesterby by, Vesterby

Avernakke i Vesterby var og er fællesareal til græsning og dyrkning af hø m.m.
Arealet blev etableret i forbindelse med udskiftningen i perioden mellem 1770 og 1830, hvor Fejø i lighed med en række andre mindre øer først udskiftet så sent som 1830.

Avernakke blev oprindeligt ejet af en række matrikelnumre i Vesterby, men det er i forbindelse senere ejendomsopkøb og sammenlægninger ikke 100% gældende længere, hvorfor der i dag er ejere over hele øen.

Arealet er anført til 354.930 kvadratalen svarende til ca. 14 ha.

1 39dab7dbe6 Faellesarealet-ved-Avernakke 979c8e32fe
Faellesarealet-paa-Avernakke-tingbog-2013.pdf

1

Storemosevej, matr.nr. 89 Vesterby by, Vesterby

Rørskiftet i Storemose var et fællesareal, hvor en lang række af øens beboere havde faste angivne lodder, hvor de kunne høste tagrør til husets tag. Det er ikke umiddelbart til at se i tingbogen hvorvidt lodderne kun var fordelt til beboerne i Vesterby eller til hele øen, men
umiddelbart vil jeg ud fra antallet af lodder vurdere at disse var fordelt på hele øen.
Storemosen, der ligger under havets overflade, blev drænet og afvandet i 1950erne, hvor der samtidig skete en udmatrikulering af arealer, da disse efter afvandingen kunne anvendes som almindelig landbrugsjord.

På kortet fra 1956 fremgår det, at det oprindelige antal lodder efter udmatrikuleringen er reduceret kraftigt – fordi afvandingen, som ovenfor nævnt, gjorde at tagrørene forsvandt. Sammenlægning af ejendomme har også været en medvirkende årsag ligesom strå ikke længere var det foretrukne materiale til tage på gårde og huse.

Pumpestationen ligger ca. 100 meter fra kysten, hvor afvandingskanalen slutter. Diget vest for den sydlige del af mosen er ca. 1,6 meter over havets overflade – så ved højere vandstand vil havet komme ind i Storemosen.

I dag har jeg kun kendskab til få ejere af lodder i Rørskiftet.

Arealet er anført til 396.700 kvadratalen svarende til ca. 16 ha.

Dybvigvej 44, matr.nr. 100a Østerby by, Østerby

Skibs- og Ladepladsen ved Dybvig havn hvor adkomsthaverne til matr. nr. 4-54 i Østerby hver har en lod, som det fremgår af tingbogsudskriften nedenfor.
Efter navnet er formålet med arealet åbenlyst forbundet med skibsfart og havneaktiviteter.
Hvornår pladsen formelt er etableret kan ikke siges med sikkerhed, men ud fra gamle matrikelkort er omkring pr. 1800 et godt bud.
I dag er der en lille Café på stedet og der er er etableret et større legeområde der.

Arealet er anført til 14.580 kvadratalen svarende til ca. 0,6 ha.

1 39dab7dbe6 Faellesarealet-ved-Dybvig 979c8e32fe
BBR-meddelelse.pdf

Faellesarealet-i-Dybvig-tingbog-2013.pdf

2

Kortkilde: Alle kortene ovenfor er hentet på “Historiske kort på nettet”.

===============================================================

Der er muligvis andre steder med fællesarealer, eller hvor flere lodsejere har delt nogle arealer, hvor dyrkning af afgrøder grundet jordens beskaffenhed ikke har været mulig eller rentabel.

Jeg har hørt om disse, som jeg endnu ikke har fået undersøgt.

“Skifterne” øst for vejtromlerne – måske til tagrør – ca. 23 Ha
“Engarealerne” på nordsiden af hvor Andemosevej ender.
“Skalø” måske strandengene på sydsiden – eller lave arealer på nordsiden.

Er der blandt læserne nogle der har viden om fællesarealerne på Fejø hører jeg meget gerne herom.